تعمیر انواع بردهای الکترونیک بصورت تخصصی و توسط مهندسین با تجربه